16 Mart 2020

Gösterim: 1598

Yönetmelik

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TARİH, KÜLTÜR VE

SANAT ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-TAKSAM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Bandırma ve çevresi olmak üzere Güney Marmara bölgesi art alanında yazılı tarihi kaynakları açığa çıkararak tarih öncesinden başlamak üzere günümüze kadar olan dönemde kronik, hatırat, arşiv belgeleri, şer’iyye sicilleri, yazma eserler ve başka dillerde yazılan özgün çalışmalarla Bandırma ve çevresinin tarih, kültür ve sanatına ait bilgileri ortaya koymak, bunları kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak.

b) Bandırma ve Güney Marmara bölgesi tarih, kültür ve sanatı hakkında var olan çalışmalara yenilerini ilave etmek, bilgi karışıklığı ve bilgi kirliliğini önlemek, yapılan amatör çalışmalara profesyonel destek sağlamak ve yapılacak çalışmaları koordine etmek.

c) Şehir ve üniversite işbirliği çerçevesinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Bandırma ve Güney Marmara bölgesinin tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili birinci elden bilimsel muhataplığı sağlamak, bilimsel müracaat merkezi olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bandırma ve Güney Marmara bölgesinin tarihi ile ilgili Antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar her türlü belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlamak.

b) Bandırma çevresi ile Güney Marmara bölgesi art alanında sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek.

c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, arşiv merkezi ve etnografya müzesi kurmak.

ç) Ulusal ve uluslararası konferans, çalıştay, söyleşi, seminer, dinleti, kongre, sempozyum, sergi düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; belli periyotlarda yerel tarih sohbetleri düzenlemek.

d) Halk kültürü açısından Bandırma ve çevresi ile Güney Marmara bölgesindeki geleneksel el sanatlarını ve kaybolan meslekleri ortaya çıkarmak, tanıtmak ve geliştirmek.

e) Bandırma ve çevresinde tarihi coğrafya, göç, yerleşme, doğal ve kültürel miras konularında araştırmalar yapmak.

f) Tarih, kültür, sanat, edebiyat, arkeoloji, aile tarihi, kurumlar tarihi, mahalle tarihi, köy tarihi gibi konularla ilgili kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak; bilimsel görüş, danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek; bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

g) Tarih, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı bilim dallarında çalışmalarda bulunacaklar için eski dilde yazılmış olan kaynak eserleri ve belgeleri okumalarına yardımcı olmak amacıyla Osmanlıca kursları düzenlemek, tezhip, ebru ve el sanatları gibi alanlarda öğretici kurslar açmak.

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik eğitici faaliyetlerde bulunarak yerel tarih ve koruma bilincini geliştirmek ve belirli günlerde bölgedeki antik kentlere ve tarihi mekânlara geziler düzenlemek.

h) Bandırma ve çevresinde düzenlenen Denizcilik Bayramı, yağlı güreş turnuvaları, Kuşcenneti Festivali ve panayırlar gibi yerel geleneksel etkinliklere katkı sağlamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

i) Kitap, dergi ve bülten gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu gibi faaliyetlerde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

j) Üniversitenin çeşitli bölüm ve anabilim dallarının projelerine destek vermek, ortak projeler hazırlamak.

k) Tarih, kültür ve sanat dallarını ilgilendiren alanlarda teşvik edici yarışmalar düzenlemek, teşvik ve onur ödülleri vermek.

l) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitede çalışan aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları bakımından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversitede görevli öğretim elemanları ile diğer kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları temsilcileri, kişiler ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.